1. Sākums
  2. Interešu izglītība
  3. Karjeras izglītība
Karjeras izglītība

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai nevis epizodiski, bet caurviju un veselumā, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus.

Karjeras izglītības uzdevumi

1.Palīdzēt skolēniem pašattīstīties:

• izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses,
• izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru,
• attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, spēja “sevi pasniegt”, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē,
• analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus.

2.Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

• izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību,
• izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai,
• izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences,
• salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām,
• piedalīties darba izmēģinājumos,
• uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību,
• gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu,
• izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības,
• uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz noturēties darba tirgū.

3.Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:

• apgūt karjeras vadības prasmes,
• noteikt savas attīstības vajadzības,
• pilnveidot savas zināšanas un prasmes,
• apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas,
• veidot savu personīgās karjeras plānu,
• attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes,
• veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi:
• Karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa.
• Karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība.
• Ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības.
• Mērķi — objektīvi un sasniedzami; pasākumi — īstenojami.
• Pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi.

Saite uz dažādu profesiju pašizziņas video un citiem uzziņas materiāliem šeit.

Jautā skolai!

Uzdod savu jautājumu skolas vadībai

Kalendārs